The Albany Gazette - USA spoils host China's hockey debut in 8-0 thrashing